Algemene voorwaarden

V4 06-07-2018 | 13:14:55

Deze website is eigendom van het Amsterdams Universiteitsfonds. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van het Amsterdams Universiteitsfonds - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zoveel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behouden zich het recht voor de dienst te wijzigen of uit te breiden. Het universiteitsfonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.

Auteursrecht

Het Amsterdams Universiteitsfonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op het Amsterdams Universiteitsfonds, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor het respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart het Amsterdams Universiteitsfonds tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode. 

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website van het Amsterdams Universiteitsfonds zullen door het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Het universiteitsfonds en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Het universiteitsfonds geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij het universiteitsfonds daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social mediaprofiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa gebruiken uw gegevens ter ondersteuning en/of respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van het universiteitsfonds wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: universiteitsfonds@uva.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen in ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website van het Amsterdams Universiteitsfonds jonger is dan 16 jaar, zal het universiteitsfonds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal het Amsterdams Universiteitsfonds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Inzage

U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u een verzoek tot 'vergetelheid' doen of vragen om uw gegevens in machineleesbare vorm aan u aan te leveren zodat u ze kunt overdragen aan een derde partij. Zie voor meer informatie voor uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens ons Privacy Statement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij om identificatie vragen, de persoonsgegevens die wij naar aanleiding van het verzoek tot identificatie ontvangen, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de AVG en ons Privacy Statement. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Verzoeken kunt u richten aan universiteitsfonds@uva.nl.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Het Amsterdams Universiteitsfonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse taal. Indien er een verschil is tussen de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.